GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ 

Střední Škola a Jazyková Škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, se sídlem: Lidická 135, 387 01 Volyně, IČ: 60650478 (dále jen „Škola“) jakožto správce osobních údajů, tímto informuje podnikatele – fyzickou osobu (dále jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Školy, v pozici smluvního partnera, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Školou.

Škola zpracovává osobní, výjimečně také citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a nezbytném rozsahu po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu. 

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

 • Prezentace a propagace Školy a marketing
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Škola dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu: fotografie, videa, zvukové záznamy, a to pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů a též bez souhlasu pouze v případech zpravodajství společenských, sportovních či jiných akcí pořádaných Školou.
  • Tento souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adrese Školy nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

2) Soubory cookies používané na webových stránkách Školy (sos-sou.volyne.cz)

 • Škola používá na webových stránkách soubory cookie na základě našeho oprávněného zájmu za účelem:
  • zajištění funkčnosti webu,
  • měření návštěvnosti webu,
 • Výhradně v případě, že k tomu udělíte výslovný souhlas, zpracovává Škola soubory cookies za účelem cílení reklamy.

Tyto údaje mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům analytických a reklamních nástrojů.

Naše webové stránky lze používat také v režimu internetového prohlížeče, který neumožňuje ukládání souborů cookies.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Školy a jejích zaměstnanců zpracovávány také externími zpracovateli Školy, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR. Seznam externích zpracovatelů je uložen ve Škole.

Škola informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Škola dále předává osobní údaje v zákonem stanovených případech těmto subjektům: všechny stupně soudů, Policie ČR, Státní zastupitelství, Správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Národní bezpečnostní úřad, exekutor, Krajský úřad Jihočeského kraje (zřizovatel, odvolací řízení). Výčet subjektů není úplný.

Jaká jsou základní práva subjektu údajů v oblasti ochrany osobních údajů?

Práva subjektu údajů stanoví zejména kapitola III. Nařízení GDPR – ,,Práva subjektu údajů‘‘ a § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přístup k osobním údajům:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Školou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • Účel zpracování osobních údajů;
 • Kategorie dotčených osobních údajů;
 • Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů;
 • Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány;
 • Zdroje osobních údajů;
 • Skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Škola poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně.

Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Škole, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Právo na opravu, doplnění či výmaz:

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že Škola nebo smluvní externí zpracovatel Školy provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů požádat Školu o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

Právo na omezení:

Subjekt údajů má právo na to, aby bylo zpracování osobních údajů, které se přímo týkají jeho osoby omezeno.

Právo na přenositelnost údajů:

Subjekt údajů má právo za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku:

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

 • Zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již dále osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování:

Právo subjektu údajů, že nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.  Automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, pokud je povoleno právem EU nebo členským státem nebo pokud je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Škola vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

 

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Sídlo: pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel. č.: +420 234 665 111

 

Jak a kde zjistit, jaké osobní údaje o konkrétním subjektu údajů Škola zpracovává?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o konkrétním Subjektu údajů Škola zpracovává, si může Subjekt údajů či zastupující osoba vyžádat písemně na níže uvedené adrese. První kopie zpracovávaných osobních údajů bude subjektu údajů poskytnuta bezplatně.

Z jakých zdrojů Škola osobní údaje získává?

Škola získává osobní údaje zejména od subjektu údajů.

Kam se obrátit, domníváte-li se, že osobní údaje Škola zpracovává v rozporu se zákonem?

Pokud subjekt údajů zjistí nebo se bude domnívat, že zpracování osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje subjektu údajů (zastupované osoby) nepřesné, může požádat Školu o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Může požadovat především omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů. Bude-li žádost shledána oprávněnou, Škola odstraní neprodleně závadný stav. Pokud by v důsledku zpracování osobních údajů vznikla jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (§ 13 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Výše uvedenou žádost lze podat písemně na adrese:

Střední Škola a Jazyková Škola s právem státní jazykové zkoušky

Lidická 135, 387 01 Volyně

e-mail: skola@ssvolyne.cz

Tel.: 383 372 280, 383 372 293

Škola informuje, že jediný její oficiální web je ssvolyne.cz. Tento web vyjadřuje jeho oficiální stanoviska a Škola je správcem osobních údajů na něm uvedených.

Škola dále informuje, že má zřízen oficiální profil na  sociální síti Facebook:

PaedDr. Eva Klasová

     ředitelka školy