Výzva Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme“

Lenka Hlinšťáková Školní novinky, Úřední deska

Rada Jihočeského kraje schválila nový dotační  Program na podporu Jihočechů ohrožených kombinací vysoké inflace a nárůstu cen energií v období podzimu a zimy 2022–2023 „My v tom Jihočechy nenecháme“.
Cílem je podpořit rodiny s dětmi, aby díky zvyšujícím se nákladům na životní potřeby nemusely omezovat školní a mimoškolní aktivity svých dětí (zájmové kroužky pořádané DDM, ZUŠ apod.). Náklady na tyto aktivity je možné při splnění stanovených podmínek nyní proplatit z rozpočtu kraje, a to do výše 4 000 Kč na jedno dítě v období 1. pololetí školního roku 2022/2023.

Žádost se vždy podává na školském zařízení, kde bude finanční dotace pro žáka využita ( ubytování na DM, strava, mimoškolní aktivity organizované školou).

O příspěvek na ubytování v DM nebo stravu v naší školní jídelně, případně mimoškolní aktivity lze žádat na naší škole za předpokladu splnění všech podmínek stanovených v přiložené dotační výzvě.

Vyplněnou žádost včetně povinných příloh lze odevzdat třídnímu učiteli od 15.9.2022.
Pravidla dotace.